Companiile din Republica Moldova ХпаĐČĐŸŃ‡ĐœĐžĐș ĐœĐŸĐ»ĐŽĐ°ĐČсĐșох ĐżŃ€Đ”ĐŽĐżŃ€ĐžŃŃ‚ĐžĐč

MORELLO MOBILA S.R.L.

Societatea Morello Mobila este fondată la 17 februarie 2003 de către întreprinzătorul italian Renato Morello, care ocupă la întreprindere funcția de președinte și administrator.\r\nAlte persoane care fac parte din structura organizațională directivă sunt: dna Viorica Grădinaru (membru fondator comun, vice-director și responsabil comercial) \r\nÎntreprinderea orientează propria activitate pe producerea mobilierului, la comandă și după masură, orientîndu-se spre o nișă de piață medie înaltă.\r\nToată mobila noastră este realizată prin metode meșteșugărești, construită din materiale cu certificate de origine europeană (EGGER, KRONOPOL) și asamblate cu feronerie de înaltă calitate (BLUM, GAMET, SAMET, REJS). Tot procesul productiv este susținut de tehnologii avansate prin folosirea utilajelor de ultimă generație, importate direct din Italia.\r\nTimp de cinci ani de activitate, societatea Morello Mobila, a satisfăcut pe deplin cerințele a mii de familii, furnizîndule mobilier de calitate, cu design de avangardă și la preț destul de accesibil.\r\nArhitecții noștri, în colaborare strînsă cu staff-ul comercial, sunt disponibili în orice moment de a presta înalta lor competență și experiență profesională pentru a propune soluții optimale la orice cerință de mobilier și la orice tipologie a Clientului, oferind fără nici un dubiu un raport cît mai bun al calității – preț confruntat pe piață.\r\nServiciul post-vînzăre a societății Morello Mobila, garantează o căptușeală completă, punctuală și potrivită pentru toată gama producției sale, fie în perioada de garanție cît și după. Mereu atenți și respectuoși față de piața internă hotărîtă, în creștere și mereu foarte exigentă, considerăm că ne putem propune ca fiind o întreprindere modernă, flexibilă, calificată și în continuă creștere.\r\n\r\nКомпания Morello Mobila основана 17 февраля 2003 года итальянским предпринимателем, господином Ренато Морелло, который также занимает в компании пост президента и администратора.\r\nНаряду с ним в управлении компанией принимают участие госпожа Виорика Грэдинару (ассоциируемый co-учредитель, заместитель директора и заведующая коммерческим отделом) \r\nДеятельность компании основывается на собственном производстве разнообразной мебели, поставках мебели под заказ, ее дальнейшей реализации, занимая на рынке среднюю нишу высокого класса.\r\nВся произведенная нами мебель выполнена с использованием ручного труда, сконструирована из качественных материалов европейского производства (EGGER, KRONOPOL) и собранна на высококачественной металлической фурнитуре (BLUM, GAMET, SAMET, REJS). Весь производственный процесс поддерживается современными технологиями с использованием новейшего оборудования последнего поколения, импортированного напрямую из Италии.\r\nНа протяжении пяти лет деятельности компания Morello Mobila полностью удовлетворила потребности тысяч семей, поставляя им качественную мебель, с современным дизайном и по приемлемым рыночным ценам.\r\nНаши дизайнеры, в тесном сотрудничестве с коммерческим штатом, всегда готовы предоставить свой профессиональный опыт и компетентность, чтобы предложить оптимальное решение для любого запроса или типологии клиента, предоставляя, без сомнения, лучшее соотношение цена – качество присутствующее на рынке.\r\nУслуга пост-продажного обслуживания Компании Morello Mobila гарантирует своевременное полное обслуживание для всей гаммы своей продукции, как в гарантийный период, так и после него.\r\nКомпания Morello Mobila внимательно и уважительно относится к внутреннему рынку, находится в постоянном росте и может предложить услуги современной, гибкой, квалифицированной постоянно развивающейся компании.\r\n\r\nThe company Morello Mobila was founded on February 17, 2003 by the Italian businessman, Mr Renato Morello, who is also the president and the manager of the company.\r\nTogether with him take part in the management of the company Ms Viorica Gradinaru (the associated co-founder, the deputy director and the head of the commercial department)\r\nThe activity of the company is based on its own manufacture of various furniture, delivery of furniture on demand, its further realization, taking an average niche of the high class in the market.\r\nAll our furniture is made using handicraft technique, designed from qualitative materials of the European manufacture (EGGER, KRONOPOL) and assembled using a high-quality metal accessories (BLUM, GAMET, SAMET, REJS). All production is supported by modern technologies using the newest equipment of the last generation imported directly from Italy.\r\nDuring five years of its activity the company Morello Mobila has completely satisfied thousands of families’ requirements, supplying them with the qualitative furniture of modern design at acceptable market prices.\r\nOur designers in the close cooperation with the commercial staff are always ready to give their professional experience and competence to offer the optimal decision of any client’s inquiry or typology giving undoubtedly the best ratio of price - quality present in the market.\r\nPost-selling service of the company Morello Mobila guarantees duly full service for all scale of production, both in the guarantee period, and after it.\r\nThe company Morello Mobila treats attentively and respectfully to the home market, being in the constant growth and can offer the services of the modern, flexible and qualified constantly developing company.

Datele de contact:

Telefon: 022474173
Telefon: 022923070

Domeniile de activitate MORELLO MOBILA S.R.L.:

Constructii/Amenajari/Mobilier > Mobilier si Amenajari interioare > Mobila

MORELLO MOBILA S.R.L. activeaza in Chisinau

 

Chisinau

Moldova

14,0°C
24.09.2017
E 2 m/s vt
751,5 mm Hg pr.  91% um.

MDL 1
EUR 21.0178
USD 19.2983
RON 4.6335
RUB 0.3411
GBP 24.7443
UAH 0.7260
BGN 10.7449
TRY 5.3682

© 2006 - 2014 Toate drepturile sunt rezervate Firme.MD